Markstabilisering, marksolidifiering och efterbehandling av förorenad mark in situ

Peab Grundläggning erbjuder flera olika alternativ för markstabilisering, marksolidifiering.  Och efterbehandling av förorenad mark in situ.

Stabilisering och solidifiering

Stabilisering och solidifiering syftar på kemiska och fysikaliska processer som påverkar jordmaterialets egenskaper avseende föroreningar och/eller geotekniska egenskaper:

 • Stabilisering innebär att tillsatser reagerar med en förorening så att dess laknings- och spridningsbenägenhet minskas eller att föroreningen transformeras till en mindre skadlig form. Exempel på kemisk stabilisering kan vara tillsats av aktivt kol (som binder fast föroreningar) eller kemiskt oxidationsmedel, som bryter ner föroreningar.
 • Vid en solidifiering ändras de fysikaliska förutsättningarna i materialet så att föroreningar kapslas in i material med lägre permeabilitet, så att spridningen därigenom minskar.

I praktiken görs stabilisering och solidifiering ofta tillsammans, som en paketlösning med tillsats av t.ex. cement och aktivt kol. Sammantaget kan man då få ett material som är bättre ur både geoteknisk och föroreningsmässig synpunkt, och som kan bli ett användbart konstruktionsmaterial istället för ett kostsamt avfall. När massor återanvänds minskar dessutom behovet av transporter och ersättningsmaterial från täkt, vilket ytterligare bidrar till att en stabilisering och solidifiering kan vara ett både ekonomiskt och miljömässigt bra alternativ.

Beroende på vilket material som ska behandlas, förutsättningar och behov på platsen samt vilken appliceringsmetod som används kan stabilisering och solidifiering tillämpas både på uppgrävda schaktmassor eller muddermassor, eller direkt på plats i marken, in situ.

Stabilisering och solidifiering kan utföras med olika typer av utrustning:

 • Vår egenutvecklade utrustning för process-stabilisering, Prosol™ (Lägg in länk till särskild informationssida om Prosolen). Med Prosol kan muddermassor stabiliseras med mycket hög kapacitet.
 • Grävmaskin med processor, d.v.s. ett fräsverktyg som blandar om materialet samtidigt som man tillför tillsatsmedel som kol och cement. Utrustningen kan användas i både jord och sediment.
 • Djupstabilisering genom KC-pelar-metodik eller i vissa fall med jetinjektering.
 • Siktskopa kan användas för ytlig behandling av jord.

 

Efterbehandling av förorenad mark in situ

Efterbehandling av förorenad mark in situ kan göras med många olika tekniker och applikationsmetoder. Att använda oxidationsmedel, reduktionsmedel, järnpreparat eller aktivt kol är exempel på olika kemiska metoder. Man kan även tillföra bakterier eller näringsämnen för biologisk nedbrytning, eller använda multifasextraktion eller termisk avdrivning för fysikalisk avskiljning.

För efterbehandlingar in situ kan vi erbjuda olika injekteringstekniker för kemiska och biologiska metoder:

 • Direktinjektering med borrigg (DPT)
 • Injektering i TAM-rör (Lägg in länk till TAM-rörsfoldern)
 • Djupstabilisering genom KC-pelar-metodik eller i vissa fall med jetinjektering

Vi hjälper dig

Det finns inte en metod som är lämplig för behandling av alla typer av föroreningar eller i alla typer av jordar. Att hitta rätt metod för det aktuella projektet är därför av central betydelse för att projektet ska bli framgångsrikt, både utifrån klimat, miljö, ekonomi och social hållbarhet. Peab Grundläggning erbjuder flera effektiva metoder, och vi samarbetar med våra systerbolag i Peab-koncernen och med externa samarbetspartners (entreprenörer, konsulter, projektörer och produktleverantörer), för att kunna erbjuda den bästa lösningen för just ditt projekt. Här* har vi kortfattat samlat information om hela Peabs erbjudande inom efterbehandling av förorenad mark, vatten och sediment. Kontaktuppgifter hittar du här**.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.